VK LAngemark-Poelkapelle

Privacy Beleid

VK Langemark-Poelkapelle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens, en zo de bescherming van uw privacy.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. VK Langemark Poelkapelle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • · vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • · passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • · geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • · op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als VK Langemark-Poelkapelle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

VK Langemark Poelkapelle

Stamnummer 9650

Boezingestraat 47, 8920 Langemark

vklangemarkpoelkapelle@gmail.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door VK Langemark-Poelkapelle verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

· Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VK Langemark-Poelkapelle

· Het versturen van nieuwsbrieven en informatie over wedstrijden/trainingen.

· Het bekomen van subsidiëring door de overheid.

· In orde zijn met de inschrijvingen bij de KBVB.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen/opslaan/verwerken :

· Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, persoonlijke foto

· Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer, Rijksregisternummer

· Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, adres


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • · het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

VK Langemark Poelkapelle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. We bewaren de data maximaal voor een periode van 10 jaar. Voor spelers die niet meer aangesloten zijn zullen we gevoelige data zoals telefoonnummers, emailadressen maximaal 3 jaar bewaren, dit startende van de datum waarop de speler uitgeschreven is van de bond.

Beveiliging van de gegevens

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • · Alle personen die namens VK Langemark Poelkapelle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • · We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • · Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • · We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 • · Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Beeldmateriaal

Tijdens activiteiten kunnen sfeerbeelden en groepsfoto’s genomen worden en gebruikt voor (beeld)verslag van de activiteit. Beeldmateriaal dat zal gebruikt worden voor “commerciële en/of promotionele” doeleinden wordt er op voorhand toestemming gevraagd worden aan de betrokkene

Uw rechten omtrent uw gegevens

 • U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren door contact op te nemen via onze website of via uw trainer.

 • Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.


 • Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

VK Langemark Poelkapelle kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 23/05/2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.